6. maj 2003

EPJ-implementering i den operationelle kerne

Problemstilling

Med implementeringen af et EPJ-system står afdelingerne/sygehuset over for en forandringsproces af dimensioner.

Årsagssammenhæng:

EPJ er ikke bare et nyt eller anderledes IT-system fordi;

EPJ skaber grundlæggende forandringer i arbejdsgange og arbejdsprocesser såvel individuelt, fagligt, tværfagligt og tværsektorielt. Dette medfører en ændring af basale arbejds-/samarbejdsformer, roller, rollefordelinger og funktioner.

Disse forhold påvirker i særdeleshed personalet mentalt, både som faggrupper, funktionsgrupper og individuelt. Og det vil i høj grad belaste afdelingerne og sygehusene organisatorisk.

Denne mentale påvirkning af personalet skaber let frustrationer og frustrationer drejer ofte fokus alle andre steder hen end der hvor det var hensigtsmæssigt.

Resultatet bliver i bedste fald en hel del forhindringer – der som bump og huller gør vejen mindre farbar.

I værste fald kan processen køre fast i kortere eller længere tid eller køre helt af sporet.

Resultatet af konstant at skulle ”rette op” og ”holde i gang” er frustrerende og belaster let ressourcerne til bristepunktet.

Selv i snævert afgrænsede pilotprojekter gør disse forhold sig gældende.

Målet med EPJ er optimering.

Til gengæld er etableringsomkostningerne enorme – alene til systemudvikling, anskaffelse og installering af udstyr, for ikke at tale om brugeruddannelse i mere eller mindre basal IT, samt selve EPJ-systemet.

I enhver evaluering af en procesomlægnings optimeringsgrad vil emnet ”bæredygtighed” næppe kunne udelades.

Derfor vil etablerings- og omlægnings-omkostningerne uundgåeligt blive holdt op imod ressourcegevinster og ressourcehøst, også selv om ressourcegevinsterne sandsynligvis ligger lidt længere ude i fremtiden.

Et problemfyldt implementeringsforløb er på alle måder ressourcekrævende og uhensigtsmæssigt.

 

Med en så omfattende forandringsproces for døren, bør man rejse spørgsmålene:

 

Praktisk udlægning af problemstillingen

Et sygehus har et mangfoldigt produktionsområde omfattende alt fra psykiske lidelser over simple lidelser i bevægeapparatet og livstruende organdefekter/funktionssvigt til dødelige systemsvigt.

For at belyse produktionen på en simpel og universal måde, definere jeg den fælles målsætning som: ”At forbedre livskvaliteten for patienterne”.

Det er nødvendigt at forstå, at hvert funktionsområde og hver faggruppe har deres helt egne og til tider højt specialiserede metoder og redskaber til at opnå deres områdes individuelle målsætning.

 

Selv om målsætningen med EPJ er optimering og denne optimering også omfatter ”forbedret livskvalitet for patienterne”, ligger dette ikke lige for ved selve implementeringen.

Inden man kommer så langt er der en masse ting der skal reorganiseres, så det hele hænger sammen på en ny måde. Der er med andre ord en lang vej at gå og der foreligger en hel del arbejde på afdelingerne og for hver medarbejder.

 

Sygehusvæsenets medarbejdere ser langt fra deres dagligdag som et hav af ubegrænsede ressourcer.

Ø      Prioritering af såvel egne, som organisationens ressourcer tilhører hverdagen for de fleste

Det kan derfor fattes svært at afse tid og kræfter til en opprioritering af områder der ikke direkte går i tråd med den øjeblikkelige produktion.

 

Eksempel:

På en afdeling hvor plejepersonalet tit løber hurtigt og måske til tider ofrer deres spisepause og andet til fordel for patienterne og for afdelingens målsætning. Kan det stå i skærende kontrast at skulle ofre tid og ressourcer på en målsætning der ikke går i lige linie med ”at skabe forbedret livskvalitet for de patienter, der lige nu ligge i sengene”. De føler måske, at de i forvejen har utilstrækkelig tid til patienterne. De føler måske endda, at produktionsmålene slet ikke nås i tilstrækkeligt omfang og at der burde afsættes yderligere ressourcer, bare for at ”forbedre tilstrækkelig meget livskvalitet” i et tilstrækkeligt omfang inden for deres felt.

 

Nu kommer så ”det der EPJ” og med det en masse nyt og ”skræmmende” avanceret IT-udstyr til afdelingen, ”håndværkerne sviner og støjer” og ”griber på mange måder uheldigt ind i afdelingens hverdag”. ”Det generer patienterne” og ”vi skal ofre tid og kræfter på IT-uddannelse, vi har stadig ikke fået tilstrækkelig oplæring i den nye respirator – det er der ikke afsat tid til”. ”Vi orker det ikke og vi kan egentlig ikke se hvorfor”. ”Vi ved jo godt selv hvad der skulle gøres, hvis vi ellers fik ressourcerne til det”. ”Ledelsen har en mærkelig måde at prioritere på.” ”Det viser bare, at de ikke aner, hvad der i virkeligheden foregår.”

”De siger det vil forbedre alt muligt – den har vi hørt før.” ”Vi skal bare knokle ekstra for at sætte os ind i alt det der IT og ingen har spurgt om vores mening”. ”I virkeligheden er det vi har brug for en strålekanon eller en MR-scanner og noget mere personale, men det bliver der garanteret slet ikke råd til nu”.

”Der er 3 sygemeldinger i dag”, ”både afdelingssygeplejersken og souschefen er gået til EPJ-møde og har igen overladt det hele til os – nu hvor vi har ekstra hårdt brug for dem på gulvet.”

”De kunne da i det mindste være blevet på kontoret og tage telefonen som de plejer når de roder med deres EPJ-pjat.”

 

Det behøver ikke engang at være så udtalt.

Der findes sandsynligvis mere end 50 måder at undvige opgaver man ikke ”lige føler for”.

Vi kender sikkert alle den med at lægge det nederst i bunken. På den måde har man det lige ved hånden, hvis nogen skulle spørge og samtidig ”nåede man det ikke lige i dag”.

Hvis ikke man får personalet ”helt med”, kommer man til at stifte bekendtskab med en række af sådanne ”undvigemanøvre”.

 

Dokumentation

Vi har sat os for, at se om vi kan underbygge, synliggøre og dokumentere ovennævnte problemstilling.

 

Teoretisk dokumentation

For at dokumentere ovenstående og finde svar på spørgsmålene kan man inden for emnet ”forandringsledelse” vælge at opstille en teoretisk model.

En model kunne eksempelvis skitsere; på den ene side faktorer der taler for og på den anden side faktorer der taler imod forandringsparathed.

Eksempel:
Nogle faktorer der taler imod forandringsparathed

Ø            Kompleks organisationsstruktur

Ø            Monofaglige fagbureaukratier (ud over produktforbedring)

Ø            Decentralisering i form af magtfaktorer i den operationelle kerne

Ø            Knaphed på medarbejderressourcer

Ø            Medarbejdernes behov for egenindflydelse i dagligdagen

Ø            Faggruppernes prioritering af ressourcer i forhold til operationelle mål

Ø            Menneskelige faktorer – som f.eks. frygt for tab af status eller ”Vi ved hvad vi har” & ”Vi plejer”

Ø            Tiltagende krav og pres fra omgivelserne

     

Nogle faktorer der taler for forandringsparathed

Medarbejdernes ønske om

Ø            Øget sikring mod fejl i processen

Ø            Et smidigere og hurtigere procesforløb

Ø            En forenkling af ”træge” arbejdsgange

Ø            At fordele fagligt ansvar (enkelte faggrupper)

Ø            At skabe en mere glat og sammenhængende tværfaglighed og tværsektoriel forløb

 

Det skulle nu være en let sag at konkludere, at der hersker en overvægt af faktorer der styrker siden ”imod forandringsparathed” – men dette er på ingen måde konkret og uanfægteligt fordi der ligger en høj grad af vurdering og vægtning af de enkelte faktorers betydning – også indbyrdes og der er selvfølgelig en stor risiko for at udelade eller ignorer betydelige faktorer, tillige med den meget store usikkerhed der altid ligger i teoretiske modeller.

 

Praktisk dokumentation

Det umiddelbare dokumentationsbehov kunne opnås gennem undersøgelser af forholdene på repræsentative områder – f.eks. gennem interviews.

Vi har dog valgt en lidt anderledes model på baggrund af:

 

Vi har derfor foretrukket en model, hvor vi har studeret erfaringerne fra andre EPJ-projekter og her særligt vægtet den dokumentation Århus Amts EPJ-organisation selv har fremskaffet, idet denne må siges i allerhøjeste grad at være både repræsentativ og uanfægtelig.

 

Vi har valgt at anvende direkte dokumentation med præcis kildeangivelse, frem for henvisninger og har samtidig bestræbt os på en vis objektiv holdning og har derfor søgt at undgå for meget ”tagen tekst og meninger ud af sammenhæng”. Af samme grund kan følgende citater ses som voluminøse både i antal og omfang.

Uddrag fra ”Visionsrapporter vedrørende fremtidige arbejdsgange udarbejdet af 4 monofaglige grupper på Århus Kommunehospital”

Plejepersonalets (Sygeplejegruppens) Rapport – januar 2002

”Det antal timer, hver enkelt bruger har behov for, vil variere meget afhængig af vedkommendes forhåndsviden og talent til IT. Ikke mindst er motivation en faktor der er altafgørende for en succesfuld læringsproces. Brugerne skal kunne forstå fordelene ved EPJ for at ville lære om det, og undervisningen skal være rettet mod brugernes behov og tage udgangspunkt i deres daglige arbejdsopgaver. I denne anledning er det vigtigt, at underviserne har indsigt i brugernes arbejdsområde.”

Sidste afsnit, side 16-fortsat side 17. Overskrift: ”Undervisningsomfang”

 

”At EPJ er driftsikker er selvfølgelig yderst vigtigt, men det er også betydningsfulgt, at personalet i forvejen har tillid til, at det kommer til at fungere.”

Sidste sætning, næstsidste afsnit, side 19. ”Overskrift ”Mistillid til IT”

 

”EPJ betyder nye måder at arbejde på. De forskellige sundhedsfag er alle berigede med traditioner og rutiner som har udviklet sig over lang tid, og som er begrundet i erfaringer og oplevelser samt den faglige kultur. Disse traditioner og rutiner er tilpasset organisationen og er under konstant gradvis udvikling. Et redskab som EPJ kan opfattes som revolutionær i den måde den kommer til at påvirke arbejdsgange og rutiner, og ikke mindst relationerne og magtforhold mellem fagene.”

Sidste afsnit side 19. ”Overskrift ”Forandringsmodstand”

 

”Der kan nemt opstå en frygt blandt personalet om, at afdelingerne mangler de fornødne ressourcer til at frigive medarbejdere til EPJ-uddannelse.”

Første sætning, første afsnit, side 20. Overskrift ”Utilstrækkelige ressourcer”

 

(I konklusionen spores en vis frustration bl.a. i forhold til EPJ-udviklingen og EPJ-organisationen.

Understreger også manglende tværfaglighed.)

 

”Der bør tages højde for disse barrierer, og arbejdes aktivt på at understrege de store gevinster der følger med EPJ.”

Første afsnit, side 21. Overskrift ”Konklusion”

Sekretærgruppens Rapport – december 2001

”Styregruppen fandt det væsentligt at forberede personalet mentalt, organisatorisk og arbejdsmæssigt, idet implementeringen af EPJ vil få stor indflydelse på al personalets arbejde og hverdag fremover.”

Andet afsnit, side 3. Overskrift ”Baggrund”

 

”Arbejdsgruppen for lægesekretærer har afholdt en række møder, hvor der er udført såvel individuelle som fælles opgaver samt behandlet diverse temaer, hvilket har resulteret i denne rapport, som vi forventer og ser frem til vil blive brugt som et værktøj i forbindelse med indførelsen af EPJ.”

Sidste afsnit, side 5. Overskrift ”Rapporten er udfærdiget af”

 

”Forud for brainstorming’en blev der givet udtryk for en blandet modtagelse af EPJ, men efterhånden som diskussionen løb frem og objektiviteten fik ”overtaget” blev det klar, at der er store fordele ved EPJ”

Anden sætning, første afsnit, side 7. Overskrift ”Proces”

 

”Ikke overraskende må vi konkludere, at EPJ som det væsentligste ikke handler om informationsteknologi, men om organisationsudvikling, organisering og opgavefordeling.”

Første sætning, næstsidste afsnit, side 19. Overskrift ”Generel konklusion”

 

”Til konklusionen hører også med at nævne, at ledelsesopbakning er et absolut krav – man kan ikke få noget EPJ-system til at fungere uden en stærk ledelsesopbakning på alle niveauer.”

Sidste afsnit, side 19. Overskrift ”Generel konklusion”

 

”Arbejdsgruppen vil i den følgende perspektivering kort komme med idéer og forslag til, hvorledes det fortsatte arbejde omkring EPJ kan gribes an. Hvis der skal skabes en fælles idé og en fælles fremtid må vi starte med at ”pille det gamle ned”, se på funktioner og roller, hvem påvirkes heraf og hvad mangler der? Vi skal med andre ord skabe en ny virkelighed, hvor vi finder tydelige måder at organisere arbejdet på – sammen – og hvorigennem vi kan opfylde nye mål.”

Andet afsnit, side 20. Overskrift ”Generel konklusion”


”Indførelsen af EPJ er ikke blot indførelse af nyt IT-værktøj. Det er en helt ny måde at tænke og handle på.”

Første linie, første afsnit, side 21. Overskrift ”Organisationsudvikling”

 

”Vil man sikre sig medarbejdernes involvering i processen samt sikre sig, at de påtager sig ejerskab af både organisationsudviklingen og EPJ skal medarbejderne tidligt – allerede nu – tages med i processen.”

Tredje afsnit, side 22. Overskrift ”Forberedelse af personale”

 

”Personalet skal opleve, at deres høje ansvarsfølelse over for det kliniske arbejde ikke vil blive truet på grund af indførelsen af et EPJ-system. Medarbejderne skal have den fulde og konkrete viden om EPJ nu.”

Fjerde afsnit, anden halvdel, side 22. Overskrift ”Forberedelse af personale”

 

”Det bemærkes, at det er ledelsens ansvar at sikre at:

Første afsnit, side 23. Overskrift ”Forberedelse af personale”

 

”Implementering af EPJ er en omsiggribende proces, som involverer hele organisationen.

Det er vigtigt at få motiveret alle medarbejderne, således at de føler sig ansvarlige for, at projektet bliver en succes, hvilket bla. Opnås ved inddragelse af medarbejderne i implementeringsprocessen.”

Andet afsnit, side 23. Overskrift ”Implementering – den gode proces”

Se også næste afsnit

 

Medarbejderne skal tage ejerskab ikke bare for EPJ, men også for implementeringen og den videre brug af EPJ.”

Første halvdel, andet sidste afsnit, side 23. Overskrift ”Implementering – den gode proces”

Servicegruppens Rapport – december 2001

”En organisationsændring er en stor og ressourcekrævende proces. Det er derfor vigtigt, at der inddrages konsulenter, som kan håndtere processen og tage hånd om problemerne.

Medarbejderne skal inddrages fra starten for at være aktivt med i processen. Der skal skabes positive men samtidig realistiske forventninger hos personalet. Det er vigtigt, at informationerne når ud til alle i organisationen.”

Første afsnit, side 12. Overskrift ”4. Implementering”

 

”Det tværfaglige samarbejde skal prioriteres meget højt. Der skal tages udgangspunkt i det hensigtsmæssige patientforløb.”

Lægegruppens Rapport

Behandler behovet for tværfaglighed.

(Bæger helt anderledes præg af skolet disciplinering i forhold til fokus på opgaven og intet andet.)

Og dog anæstesiologisk overlæge, Jørgen Dalsgaard laver en tilføjelse til sin konklusion:

”Først vil jeg dog skrive en artikel til Medicinsk Historisk Selskab om problemerne ved indførelse af den totale Elektroniske Patient Journal”

Sidste sætning, sidste afsnit, side 10 (– sidste side, Bilag 1, Anæstesiologi). Overskrift ”Afsluttende:”

Undertegnede har taget kontakt til Jørgen Dalsgaard, for at få præciseret baggrunden for bemærkningen.

Det viser sig at der lå en bekymring bag, som han og lægegruppen delte for implementeringsforløbet – meget lig ovennævnte problemstilling.

Dog mente han at der i en vis udstrækning forelå forandringsparathed (– forudsat at forandringen ikke var for stor – undertegnedes bemærkning), men samtidig forelå muligheden også for faglig eller personlig modvilje blandt kolleger og medarbejdere.

Han pegede i øvrigt på en række forhold, som var sammenlignelige med eller direkte beskrevet i andre EPJ-projektrapporter.

Et helt andet kuriosum er lægernes erkendelse af behovet for ekstern konsulentbistand, som de så udtrykker frustration over at der ikke findes ressourcer til.

Sidste afsnit, side 3. Overskrift ”Baggrund”.

Uddrag af erfaringer høstet gennem A-B-E projektet

Kilde: ”A-B-E, En præsentation af projektet – med uddrag af rapporten En klinisk evaluering af problemorienteret journalføring og udveksling af medicinoplysninger på basis af Sundhedsstyrelsens Grundstruktur for Elektronisk Patientjournal version 0.2” Sundhedsstyrelsen Januar 2002, red. Lone Asp.

 

”Ved implementeringen af EPJ- og EPM-systemet har afdelingsledelsen erkendt et behov for adressering af en række organisatoriske problemer, som har været med til at komplicere implementeringsprocessen. Det formodes, at nogle af de organisatoriske problemer, herunder det tværfaglige samarbejde, ændring i rollefordeling, kommunikation og samarbejde med andre afdelinger, ledelsesopbakning og holdningsbearbejdning kunne have været adresseret tidligere i forløbet, hvilket må formodes at kunne have lettet processen på thoraxkirurgisk afdeling. Brugerne har været hårdt pressede i forløbet, og de ønskede personalemæssige ressourcer har ikke kunnet honoreres.”

Tredje sidste afsnit, side 21. Overskrift ”5.4 Implementering og Organisationsforandring” ”5.4.1 Resumé”

 

”Lægerne indledte med en lang, velforberedt kritik af den problemorienterede journal med udsagn som: ”..det er noget skidt” og ”..det er en pest”.”

Første linie, fjerde sidste afsnit, side 25. Overskrift ”Uddrag fra fokusgruppeinterview 2: Læger”

 

”Hos begge personalegrupper var en erkendelsesproces i gang fra de foregående interviews, og dette prægede forløbet af dette. Diskussionen bar præg af gensidige forsøg på at forstå den anden parts synspunkter og på en fælles beskrivelse af, hvordan samarbejdet om den problemorienterede journal kunne fungere.”

Femte afsnit, side 26. Overskrift ”Uddrag af fokusgruppeinterview 3: Blandet læger og sygeplejersker”

 

Konklusion

Gennem dokumentationen ses et klart sammenhæng mellem problemformuleringen og de faktiske forhold, hvilket også underbygges af den teoretiske model.

Det mest interessante i den praktiske dokumentation er, at det på intet tidspunkt har været hverken et mål eller delmål at adressere omtalte problematik og det skal derfor forstås at problematikken ”kommer til overflade” ganske af sig selv.

A-B-E projektet dokumenterer dette rigtig godt, fordi det her i den grad kommer som en overraskelse. Og hvad værre er virker det blokerende for processen i en sådan grad, at man ikke alene vælger at beskrive det, men samtidig påpeger behovet for at adressere og håndtere det og dette på et meget tidligt tidspunkt i procesforløbet.

Lige nøjagtigt det forhold er problematikkens kerne. Uanset om man erkender det eller ej, eksisterer den og kommer på et eller andet tidspunkt til udtryk og skaber hindringer.

Tager man derfor ikke problemet alvorligt og på et tidligt tidspunkt, af eget initiativ selv griber fat om det, vil det som en ”mine” kommer til overfladen helt af sig selv og detonere ”lige midtskibs”, ofte på et tidspunkt hvor det er særdeles ubelejligt.

Der ligger med andre ord en betydelig opgave forude der skal adresseres.

Dokumentationen antyder endvidere en risiko for ”projektfiasko” såfremt problemstillingen ikke seriøst bearbejdes.

Det er formegentlig en rimelig og i visse kredse gængs antagelse at opbyggelsen og implementeringen af systemet kun udgør ca. 20 % af den samlede indsats, hvorimod ”organisationsforandringen” med ca. 80 % udgør den tunge ende.

Om disse tal er faktuelle eller teoretiske skal her være usagt, men der er ingen tvivl om at foreliggende problemstilling udgør en væsentlig del af ”organisationsforandringen”.

 

Det er MMC’s opfattelse at løsningsmodellen skal findes inden for området af et kreativt problemorienteret engagement, snarere end gennem den traditionelle model af skolastisk uddannelse inden for organisationens rammer.

Årsagen er at organisationen netop står over for en forandringsproces og i den forbindelse er kreativitet og nytænkning vigtige elementer, som en modvægt til den traditionelle trædemølle.

 

Målsætninger

Målet for EPJ-implemteringen er primært sygehusenes operationelle kerne.

Dette er tilfældet både for pilotprojekter som f.eks. GEPKA, men også for selve udrulningsprocessen.

Resten af organisationen må formodes at blive sekundære mål.

Af samme grund bør den organisatoriske del af implementeringen initieres her.

 

Det primære mål for den organisatoriske del af implementeringen bør være at skabe en fælles målsætning og en fælles prioritering af denne målsætning.

For at opnå dette, må der skabes ejerskab hos brugerne for såvel implementeringsprocessen som for selve EPJ og for den efterfølgende udvikling af systemet. Dette er et sekundært mål men til gengæld en forudsætning for det primære.

Ejerskabet skal selvfølgelig funderes i alle niveauer af lederskabet, men målet er selvsagt samtlige involverede/berørte medarbejdere og medarbejdergrupper.

 

Målet med at skabe ejerskab er at få medarbejderne til at tage ansvar for EPJ og EPJ-implementeringen.

Medarbejderansvar er det tertiære mål. Dette er en forudsætning for en fælles prioritering.

Det skal dog bemærkes at forudsætningen for ansvarsfølelse er, at medarbejderne bliver inddraget tilstrækkeligt og får del i implementeringen, således at der reelt er noget at tage ansvar for!

 

Forudsætningen for at tilvejebringe ejerskab er en målrettet holdningsbearbejdning af såvel de ledere som medarbejdere der berøres af EPJ-implementeringen, primært i den operationelle kerne – også ved pilotprojekter.

 

Holdningsbearbejdning er en proces der starter med en seriøs inddragelse af medarbejderne og forløber over f.eks. en række såvel monofaglige, som tværfaglige og tværsektorielle konsultationer.

 

Omfanget af sektorer, faggrupper og medarbejdere taget i betragtning, for ikke at tale om faktorer som skifteholdsarbejde og ferie/fridage, samt sygdom, må bare en delvis gennemførelse af holdningsbearbejdningsprocessen, betragtes som en betragtelig opgave meget lig IT- og systemuddannelsen, men med en betydelig større udstrækning i tid.

 

Idet denne proces går forud for ejerskab og ejerskab igen går forud for IT-/systemuddannelse og dette igen går forud for system-implementering, begynder ”tids-vinduet” allerede nu at snævre ind.

Der må med andre ord handles hurtigt fordi processen skal i gang snarest muligt.

Forudsætninger

MMC vil gerne påpege nogle åbenlyse forudsætninger for at ovenstående procesforløb kan blive succesfuldt.


Lederskab og ledelsesmodel

EPJ-organisationens lederskab og valg af ”ledelsesmodel” eller holdning til medarbejderne i forhold til implementeringsprocessen, afspejles på alle niveauer og er af afgørende betydning for procesforløbet.

Det afspejles endvidere i ”problemerkendelse” og dermed også valget af løsningsmodel.

Nøgleordet i holdningsbearbejdelsesprocessen er dialog.

 

Eksempel 1

Hvis ledelsesmodellen f.eks. er autoritær og patriarkalsk (topstyret), afspejles en holdning der går i retning af ”Det bliver sådan, fordi det skal være sådan, fordi det er bestemt!”

Under et sådant lederskab bliver ovenstående problemstilling ikke anerkendt og vil slet og ret blive ignoreret.

Al dialog vil herefter forstumme.

Derimod vil det let blive opfattet som en udfordring til magtkamp af ledere i den operationelle kerne, faggrupper eller faglige organisationer, hvilket vil skabe yderligere fodfæste og grobund for forandringsmodvilje, foruden at kunne virke lammende på implementeringsprocessen.

 

Eksempel 2

Hvis lederskabet derimod er dynamisk og arbejder med en ledelsesmodel, hvor lederne skaber engagement blandt medarbejderne gennem motivation, åbnes dørene for dialog og skaber grobund for en fornuftig holdningsbearbejdningsproces og ejerskabet hos brugerne kan etableres.

 

Hvem kan/skal løfte opgaven

Det må formodes at EPJ-organisationen ”sidder med aben”.

Dette skyldes at problemstillingen ”går i tråd” med EPJ-målsætningen og fordi graden af succes eller fiasko for EPJ-implementeringen muligvis kan afhænge af håndteringen af denne problemstilling.

 

Operatørvalg

Som det fremgår, vil processen under alle omstændigheder være ressourcekrævende.

Tidsfaktoren alene betyder at processen skal i gang snarest.

Tidsrammerne taget i betragtning, bør man nok se bort fra den tunge og langsommelige opbygning at en interorganisationel kapacitet. Det vil ganske enkelt tage for lang tid at opbygge en funktionsdygtig og tilstrækkelig kapacitet.

 

På sigt er denne metode heller ikke nødvendigvis bæredygtig.

Dels fordi den i længden alligevel vil være omkostningstung, dels fordi den inden for en meget kort årrække vil blive obsolet og endelig fordi den som en del af organisationen, vil have svært ved at bevare objektiviteten og derfor har let ved at blive opslugt af interorganisationelle problemer snarere end at afhjælpe dem.

 

Nærliggende kunne det imidlertid være for EPJ-organisationen, at lede efter en ekstraorganisationel operatør blandt de gængse samarbejdspartnere.

At løsningen skulle findes her, er imidlertid ikke logisk.

Dels fordi disse ikke har været i stand til at erkende, isolere og påpege problematikken og dels fordi disse er alt for systemfokuseret.

 

Det skal understreges at der absolut ikke er noget som helst galt i at EPJ-organisationen og dens forskellige samarbejdspartnere er systemfokuseret, dette er både naturligt og til en vis grad hensigtsmæssigt.

På den anden side er det så heller ikke naturligt at disse samarbejdspartnere vil være i stand til at gennemskue foreliggende problematik – endsige håndtere den.

 

Det skal i øvrigt understreges at en vigtig forudsætning for at holdningsbearbejdningsprocessen forløber glat og hurtigt virker efter hensigten er, at den operatør der skal forestå konsultationerne har et velforankret kendskab til målgruppernes fagkultur.

Årsagen hertil er, at der på denne baggrund ikke forekommer barriere i form af kulturkløfter, der så skal bearbejdes forud for, at den nødvendige tillid kan etableres.

Medarbejdernes tillid til bearbejdningsprocessen og bearbejdningslederen er en meget væsentlig forudsætning for processen.

 

MMC har et grundigt kendskab til EPJ.

Vi har studeret EPJ og EPJ-implementering i mere ende et år og er derfor i stand til at påpege både svagheder og løsningsmodeller i forhold til forskellige organisatoriske problemstillinger.

MMC har rødder i såvel den private som den offentlige sektor.

Eksempelvis har undertegnede et årelangt erfaringsgrundlag særligt indenfor den pleje-, men også den lægefaglige og andre dele af sygehusvæsenet. Dette giver MMC et grundigt fagkulturelt perspektiv der forebygger uhensigtsmæssige ”kulturkløfter” i processen.

Desuden har undertegnede som tidligere virksomhedsleder og management konsulent en ledelsesmæssig baggrund og erfaring fra det private erhvervsliv, særligt inden for områderne organisationsopbygning og reorganisering, projektimplementering, ”forandringsledelse” & ”integreret virksomheds EDB” (pervasive computing).

MMC er en objektiv samarbejdspartner, hvilket kan medvirke til at skabe tillid og troværdighed i forhold til medarbejderne.

Vores differentierede og rimelige prispolitik gør det muligt for offentlige institutioner at gøre brug af vores service.

MMC ser endvidere muligheder i at samarbejde så tæt med EPJ-organisationen, at f.eks. visse administrative opgaver til støtte for procesforløbet eventuelt vil kunne varetages af EPJ-organisationen selv, hvilket i givet fald vil nedbringe omkostningsniveauet yderligere.

 

MMC har allerede udviklet en løsningsmodel til foreliggende problemstilling og er både villig og klar til at påtage sig hele eller dele af opgaven inden for ganske kort tid.

 

Copyright © 2003 MMC – Medical Management Consulting. All rights reserved.